Posted by: pongpat | July 22, 2010

ห้องเรียนสาขา

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2553 ได้เดินทางไปห้องเรียนสาขา เพื่อเป็นการไปเยี่ยมนักเรียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งวันที่และห้องเรียนสาขาที่ไปติดตามงาน มีดังนี้

14/7/53 ห้องเรียนสาขาบ้านเลโค๊ะ ม.7 ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก

15/7/53 ห้องเรียนสาขาบ้าน มอทีทะ ม.9 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

17/7/53 ห้องเรียนสาขาบ้าน มอเคล๊ะคี ม.2 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

29/6/53 ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด ม.5 ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

30/6/53 ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สองน้อย ม.8 ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

อาคารเรียนห้องเรียนสาขาบ้านเลโค๊ะ

Read More…

Advertisements

ในปีการศึกษาใหม่ (2553) หอพักบ้านพะเด๊ะ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ซึ่งนักเรียนทั้งหมดเรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ และในช่วงหลังจากเลิกเรียน และวันเสาร์ วันอาทิตย์ นักเรียนได้ทำกิจกรรมอื่นๆด้วย เช่น ทำการเกษตรสวนครัว การฝึกทอผ้า และเย็บผ้าด้วยจักรเย็บผ้า เป็นต้น

นักเรียนหอพักพะเด๊ะ Read More…

ได้จัดการฝึกอบรมครูครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 10-14 พฤษภาคม 2553 วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูได้พัฒนาศักยภาพตนเองและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื้อหาในการจัดอบรมครั้งนี้ คือ การใช้หลักสูตรท้องถิ่นและการสอนแบบบูรณาการในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเข้าใจวิถีชีวิตในชุมชนตนเอง และมีความสุขกับการเรียนการสอนในแต่ละวิชาเรียน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 19 คน เป็นครูที่สอนในห้องเรียนสาขา 13 คน นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนที่อยู่ในโครงการ 5 คน และผู้ดูแลหอพักนักเรียน 1 คน

We provided teacher training on 10- 14th, May, 2010.There were 13 teachers from branch school, 5 students from community college and Maeramat boarding house monitor. The substance in this training was How to use the local curriculum and Integration teaching in branch schools.  In this training to provide the teachers got skill and experience to teach the students in this school year.

วิทยากรกล่าวต้อนรับและแนะนำวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม Read More…

ที่มงานพลังงานสีเขียวฝั่งชายแดน (BGET)ได้ไปติดตั้งไฟฟ้าพลังงานน้ำที่หมู่บ้านแม่อูละโกร ม.4 ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระบบไฟนี้เพื่อจ่ายไฟให้กับโรงเรียนในการใช้อุปกรณ์หรือสื่อต่างๆในการเรียนการสอน, การอบรมชาวบ้านหรือกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม และเพื่อให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนได้มีแสงสว่างจากไฟฟ้าและใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

ทีมงานประชุมกันเพื่อวางแผนการทำงาน

ทีมงาน อาสาสมัคร และชาวบ้าน ช่วยกันสร้างเขื่อน Read More…

ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ คณะครูและนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน ได้มาเยี่ยมและสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับนักเรียนในหอพัก  ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการเข้าจังหวะดนตรี, กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์โดยการวาดภาพ เป็นต้น วัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ เืพื่อให้นักเรียนนักศึกษาในหอพักของมูลนิธิได้มีโอกาส พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และได้เรียนรู้ ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ที่ถือว่าเป็นภาษาสากลและมีความสำคัญมากในยุคปัจจุบัน   ซึ่งวันเวลาและสถานที่ที่ทำกิจกรรม มีดังนี้

6-7 กุมภาพันธ์ 2553  ที่หอพักศูนย์มูลนิธิ ม.3 ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด จ.ตาก

13-14 กุมภาพันธ์ 2553  ที่หอพักบ้านพะเด๊ะ ม.4 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

20-21 กุมภาพันธ์ 2553  ที่หอพักพระพร ม.8 ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก

กิจกรรมในหอพักศูนย์มูลนิธิ (TBCAF Centre)

กิจกรรมทักทาย แนะนำตัว Read More…

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้ติดตั้งไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็กที่หมู่บ้านอิวิฺโจ หมู่ที่ 8 ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระบบนี้จะผลิตไฟเพื่อส่งให้กับ โรงเรียน, วัด,และโบสถ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโชน์ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้านได้

การสร้างเขื่อนเพื่อนำน้ำไปสู่เครื่อง

การติดตั้งเครื่อง Read More…

เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2553 เราไ้ด้พาคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก ประเทศไต้หวัน จำนวน 8 คน ไปสัมผัสและัเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่หมู่บ้านอิวิโจ  และหมู่บ้านเกร๊ะคี ต.แม่วะหลวง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ขณะเดียวกันไ้ด้ไปเยี่ยมและร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนโรงเรียนอิฺวิโจและเกร๊ะคี ของในส่วนของกิจกรรมก็ประกอบด้วย กิจกรรมการอบอุ่นร่างกายกลางแจ้ง กิจกรรมความคิดสร้างสรรด้วยการวาดรูป และกิจกรรมเรียนรู้เทคโนโลยี โดยการถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอล เป็นต้น

สภาพถนนบางช่วงของการเดินทางไปหมู่บ้านอิวิโจ

และช่วงนี่็ก็ทำเราหวาดเสียวและตื่นเต้นไม่น้อยเลย (สะพานชำรุด) Read More…

เมื่อวันที่ 20-21 เราได้ไปเยี่ยมและติดตามงานที่ห้องเรียนสาขาบ้านทีนึเด ต.แม่หละ และห้องเรียนสาขาบ้านแม่สองน้อย ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  และได้เก็บภาพบรรยากาศต่างๆมาให้ดูกัน

สภาพหมู่บ้านทีนึเด ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก/Thi Nu Dei village.

ทิวทัศน์ห้องเรียนสาขาบ้านแม่สองน้อย/ Mae Song Noi branch school. Read More…

Posted by: regis1004 | December 24, 2009

TBCAF wishes you a Merry Christmas & Happy New Year

Dear friends of TBCAF,

Christmas is coming and this is also the season for TBCAF to express our appreciation to all your supports and cares on TBCAF’s activities. TBCAF wishes you a joyful and peaceful future and a Merry Christmas!

Let TBCAF say again – Merry Christmas and Happy New Year to you all,

คริสต์มาสได้เวียนมาอีกครั้ง และเป็นโอกาสที่มูลนิธิได้แสดงออกถึงความรู้สึกในความขอบคุณทุกท่านที่สนับ สนุนกิจกรรมของมูลนิธิ และขอให้ทุกท่านมีความสุขและความเจริญ

สุขสันต์ในวันคริสต์มาสและปีใหม่

Watit,
Manager of TBCAF

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เราได้ไปบรรยายแลกเปลี่่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “ทำไมเราต้องดูแลสิ่งแวดล้อมในศูนย์มูลนิธิฯ” ให้กับนักศึกษาประมาณ 30 คน ที่หอพักศูนย์มูลนิธิฯ โดยชี้ให้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น ปัญหามลพิษทางอากาศ,น้ำเน่าเสีย, การตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นปัญหาระดับโลกในปัจจุบัน และแนะแนวทางในการแก้ไข หรือบรรเทาปัญหาต่างๆให้เบาบางลง เืพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีของนักศึกษาในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บรรยายโดยใช้ Power Point

ภาพด้านล่างนี้เป็นบางส่วนของสไลด์ ที่เราได้บรรยาย เกี่ยวกับกิจกรรมของหอพักศูนย์มูลนิธิฯ

What we presented in TBCAF center as below.

กิจกรรมเรียนรู้การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ

The activities about how to protect our environment.

Read More…

« Newer Posts - Older Posts »

Categories